1915 Stiftende generalforsamling

1915

ANDELSSELSKABET ARKE OPRETTES

Andelsselskabet ARKE oprettes ved en stiftende generalforsamling den 26. februar 1915.

Anlægget sættes i drift i 1917, hvor der leveres el til 54 transformertårne.

ARKE står for Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning.

Omkring 1000 personer deltager i ARKE's stiftende generalforsamling.

1917

ANDELSSELSKABET ARKE I DRIFT

Den første elektricitet leveres fra ARKE via et 6 kV kabel fra Århus Belysningsvæsen til Grenåvej og videre til 54 transformertårne.

Transformerne er placeret i runde betontårne.

Det tunge materiel bliver håndteret med "ægte hestekræfter".

1918 Håndværkerforeningen i Horsens

1918

BHHH STIFTES

Bjerre Hatting Herreders Højspændingsanlæg (BHHH) holder stiftende generalforsamling den 18. apri 1918l i håndværkerforeningen i Horsens

1918 Axel Castenschiold

1918

AXEL CASTENCHIOLD FORMAND FOR BHHH

Landmændene vælger godsejer Axel Castenchiold som BHHH's første formand

En post han beklæder frem til 1924

1918 Bygholm Vandkraftværk

1918

BYGHOLM Å OPSTEMMES

Bygholm å opstemmes, så Bygholm sø dannes. Den skal levere energi til det nyopførte Bygholm Vandkraftværk.

Dæmningen, der opstemmer Bygholm sø (5 m fald), kører man på, når man i dag bevæger sig ad Schüttesvej. Selve værket ligger øst for dæmningen.

Vandkraftværket ved Bygholm å sættes i drift den 27. september. Det er ejet af HOH, der nu får sine forsyninger herfra suppleret med forsyning fra Horsens Andels Svineslagteri.

Omkostningerne ved at bygge Bygholm var på 800.615 kr.

Billedet viser Bygholm Vandkarftværk under opførelse i 1919. Det bliver revet ned i 1961 i forbindelse med bygningen af omfartsvejen A10 uden om Horsens by.

1918

ARKE TEGNER ANDELE I TANGEVÆRKET

Arke tegner 18% andele i det projekterede vandkraftværk ved Tange

1919

BHHH LEVERER DEN FØRSTE EL TIL JUELSMINDE

Den 19. juli leverer BHHH den første elektricitet til Juelsminde, som er den første by, der kommer på BHHH's net.

Elektriciteten leveres fra Bygholm Vandkraftværk og Horsens Andels Svineslagteri.

1919 Chr Schmidt

1919

CHR. SCHMIDT ANSÆTTES SOM DRIFTSLEDER HOS BHHH

Chr. Schmidt bliver ansat som driftsleder hos BHHH i 1919. En post han beklæder frem til 1953.

1919

PER RANDERS BÅDE FMD OG ADM LEDER

Per Randers, der er en af ildsjælene bag dannelsen af ARKE, bliver både formand og administrativ leder hos ARKE

1919

EBELTOFT KOMMUNALE VÆRKER

Ebeltoft kommunale Værker i drift

Levysgade 5, Horsens

1920

BHHH FLYTTER TIL LEVYSGADE

BHHH flytter til Levysgade 5 i Horsens

1920

GEO TILSLUTTES ARKE

Grenaa og Ebeltoft opland kaldet GEO tilsluttes ARKE's forsyningsnet. Men ikke byerne Grenaa og Ebeltoft.

1920 BHHH's første lastbil

1920

BHHH*S FØRSTE LASTBIL

BHHH køber sin første lastbil, en Fordmodel, i 1920.

Køretøjet er læsset med en træmast på ladet, og de stolte arbejdsmænd poserer.

1920

HATTING TIL BHHH

Hatting Elektricitetsværk overgår til BHHH.

Forsyningen omlægges til vekselstrøm.

Nis Paulsen Bech

1921

NIS PAULSEN BECH FORMAND FOR BHHH

Den 26. juni overtages formandsposten hos BHHH af fabrikant Nis Paulsen Bech.

Han er formand frem til 1924, hvor han trækker sig på grund af sygdom. Er næstformand frem til sin død i 1946

1921 Gudenåcentralen

1921

TANGE INDVIES

Vandkraftværket Gudenåcentralen ved Tange indvies den 8. januar.

Prisen er 14. mio. kr. og ikke som man oprindeligt forventede 4 mill. kr. Ekspropriationen vedrører 192 lodsejere.

5 huse og 22 større og mindre gårde skal rives ned for at give plads til Tange Sø (13 km lang med 20 mio. kubikmeter vand)

Kan producere 10 - 11 mio. kWh om året (mere end 1/4 af Jyllands elforbrug på dette tidspunkt)

1921 Harteværket

1921

HARTE OG KARLSGÅRDE I DRIFT

Vandkraftværkerne i Harte og Karlsgårde sættes i drift.

På Harte vandkraftværk er det i dag i store træk de orginale turbiner og generatorer, der bruges til at producere elektricitet.

Faldhøjden er 25,4 meter (Danmarks største), og der strømmer 6.000 liter vand gennem røret hvert sekund.

I et normalt år produceres omkring 2 mio. kWh, men i 1980 når man helt op på 3,5 mio. kWh

1921

HOFV DANNES

HOH (Hovedgård og Omegns Højspændingsanlæg) og BHHH danner sammen andelsselskabet "Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg" HOFV

1921

CHR WEHRS, HORSENS, DØR

Da elværksbestyrer Chr. Wehr, Horsens, dør, overlades det daglige arbejde til tre af værkets funktionærer. En ordning, der varer i 10 år.

1922

OPLANDET FORSYNES

Horsens kommunale Elektricitetsværk begynder at forsyne oplandet med elektricitet

1923

KONRAD PEDERSEN FORMAND FOR ARKE

Konrad Pedersen bliver formand for ARKE i 1923, og han beklæder posten til 1940

1924

VESTBRIK VANDKRAFTVÆRK I DRIFT

Vestbirk Vandkraftværk sættes i drift den 2. december 1924

1924

GRENAA KOMMUNALE VÆRKER

Grenaa Kommunale Værker i drift

1924 Steffen Nielsen

1924

STEFFEN NIELSEN FMD FOR BHHH

Gårdejer og sognerådsformand Steffen Nielsen, Barrit, bliver formand for BHHH den 7. august 1924. En post han beklæder frem til sin død den 1. juni 1950

1927

HORSENS KOMMUNE FÅR OVERDRAGET EN DEL AF HATTING-THORSTED KOMMUNE

Horsens Kommune får overdraget en del af Hatiing-Thorsted kommune, og området overgår fra HOH til Horsens kommunale Elektricitetsværk.

Der installeres yderligere 2 dampkedler på Horsens Elektricitetsværk. Den første vekselstrømsgenerator tages i brug.

1928 Foerste Demolokale

1928

FØRSTE DEMO LOKALE

Horsens Gas- og Elektricitetsværk åbner et demonstrationslokale på Torvet i Horsens.

Fra demonstrationslokalet "propaganderede" man for øget elektricitetsforbrug

1930

EL I KØKKENET + EL PÅ ENDELAVE

Elektriciteten tages i brug i køkkenet. Den første private i Horsens får opsat en kraftmåler for at kunne forsyne køkkenet med elektricitet.

Endelave får eget elektricitetsværk (jævnstrøm)

1931

HORSENS BELYSNINGSVÆSEN

I Horsens slås gasværks-og elektricitetsværkudvalget sammen til Horsens Belysningsvæsen.

1932

FORBRÆNDINGSANLÆG I AARHUS

Hans Bekkevold bliver belysningsdirektør i Horsens (var tidligere konstitueret gasværksbestyrer samme sted).

Det kommunale elværk i Århus udvides med en 14.000 kW turbogenerator. Det medfører behov for udvidelse af kedelanlæggene. Da man samtidig står overfor en nyordning i byens renovationssystem bliver resultatet, at man bygger en forbrændingsanstalt i tilknytning til elværket.

1934

NY STÆRKSTØRMSLOV

En ny stærkstrømslov vedtages i Folketinget. Fremover skal nye anlæg og udvidelser godkendes af Elektricitetsrådet.

1935 S.W. Nielsen

1935

S.W.NIELSEN DIREKTØR FOR ARKE

S.W.Nielsen ansættes i 1935 som leder af ARKE's administration. Er Direktør for ARKE i perioden 1940 - 1949.

1936

DEN SYDØSTJYSKE SAMLESKINNE

Vekselstrømsforsyningen i Horsens får etableret ringforbindelse

 

BHHH indfører et rabatsystem på elektricitet for at øge anvendelsen af "Termiske Apparater" i husholdningen.

 

Den sydøstjysle Samleskinne (SØS) tages i brug. Forbinder byerne  Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens, så man kan være reserveforsyning for hinanden.

Samarbejdet omkring Den sydøstjyske Samleskinne bliver senere videreført i interessentselskabet Skærbækværket.

1937

LOV OM TEKNISKE INSTALLATIONER

Lov om tekniske installationer vedtages. Autorisationsretten overgår til elnettets ejere.

1939

GUDENÅCENTRALEN SAMLESTED

Gudenåcentralen får ny rolle som samlested og distributør af al den strøm, som andelshaverne køber, uanset på hvilket værk, den er produceret.

1940

ARKE FÅR LEVERET FRA GUNDEÅCENTRALEN

ARKE's aftale med Århus Belysningsvæsen ændres til leverance af el via Gudenåcentralen.

Martin Jørgensen bliver formand for ARKE i 1940. En post han beklæder frem til 1962

1941

UDBYGNING AF SØS OG SØKABEL TIL HJARNØ

Den sydøstjyske Samleskinne udbygges, så kraftværkerne fra Århus i nord til Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa er forbundet med en 60 kV forbindelse.

Udbygges så også Fyn kommer med.

Samarbejdet bliver senere til ELSAM.

10 kV søkabel nedlægges fra Snaptun til Hjarnø. 

Da der på grund af krigen er knaphed på dieselolie, køber Endelave en aeromotor af F.L. Schmidt, København. Der bliver støbt et tårn af jernbeton.

Jernbetontårnet på 24 m til vindmøllen ved elektricitetsværket på Endelave, står der endnu. En lignende vindmølle bliver sat op i Hedensted.

Møllehatten bliver demonteret i 1971, men tårnet er bevaret dels som udkigstårn, dels som sømærke.

1941

BYGHOLM SØ TRUER

Efter "Fimbul" vinteren 1941 forårsager de store mængder smeltevand den 2. marts problemer ved bl.a. Bygholm Vandkraftværk. Vandet slikker op mod dæmningskanten. Horsens Kommune bliver varskoet. Entreprenør holder sig klar med sandsække, og fast mandskab må konstant overvåge vandets bevægelser.

Ved midnatstid begynder vandstanden at falde. 3 mia. liter vand løber dette døgn igennem frisluserne. Det var lige før Bygholm sø havde oversvømmet Horsens.

Turbinernes maksimalforbrug er 6.000 liter vand i sekundet. Der kom 34.000 liter vand i sekundet. 

1942

MATERIALEMANGEL

Danmark går den 18. marts 1942 i frostchok. Isslag og snestorm gør livet surt. Hos ARKE er samtlige transformerstationer på et tidspunkt ude af drift.

Materialemangel på grund af krigen vanskeliggører arbejdet yderligere.

1943

ANDELSBEVISER

ARKE indfører andelsbeviser baseret på indbetalinger over 25 år.

1945

SKÆRBÆKVÆRKET BESLUTTES

Samarbejdsparterne i Den sydøstjyske Samleskinne beslutter at bygge Skærbækværket

1946

ELKOMFURER VINDER INDPAS

ARKE køber med henblik på udlejning til forbrugere 1.000 stk lavvoltstransformere til elkomfurer.

Poul Westphal

1949

POUL WESTPHAL SEKRETÆR FOR FORRETNINGSUDVALGET FOR ARKE

Poul Westphal bliver direktør for ARKE

Assisterede sin far S.W. Nielsen fra 1946

Sekretær for forretningsudvalget 1949 - 1953

Direktør 1953 - 1984

Daugård Elektricitetsværk går til BHHH

Anholt får elektricitet fra eget elværk

1950

MIDTKRAFT OPRETTES

Midtkraft I/S oprettes. Forløberen er det i 1939 etablerede samarbejde i forbindelse med Gudenåcentralen. (Ebeltoft, Grenaa, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Viborg, Aaby, Vejlby-Risskov, Århus, Hobro, Randers, ARKE, EGO (Elektricitetsselskabet Gudenaaens Opland) SFGHH, Galten Elværk, Brabrand Elektricitetsværk, Viby Elektricitetsværk)

Overtager Århus Elværks anlæg.

1950 Søren Frederiksen

1950

SØREN FREDERIKSEN FORMAND FOR BHHH

Gårdejer Søren Frederiksen bliver formand for BHHH. En post han beklæder til 1962.