1971

MERE VEKSELSTRØM

ARKE overtager forsyningen af det sidste af i alt 10 jævnstrømsværker i forsyningsområdet.

ARKE indgår aftale med Nørredjurs og Århus kommuner om drift- og vedligeholdelse af den kommunale gade- og vejbelysning.

Horsens Kommnue sælger elektricitetsværkets bygninger på Endelave. Dieselmotorer og vindmølle sælges som gammelt jern.

Anholt går over til vekselstrøm. Forsynes via to dieselmotorer på øen.

1972

NY DISTRIKTSAFDELING

I det nedlagte Nørrehedes Elværks bygning i Voldby indretter ARKE en ny distriktsafdeling.

ARKE træffer aftale med Odder Kommune om elforsyning af Tunø via Samsø. (7,7 km søkabel fra Samsø til Tunø).

1973 Søkabel til Tunø

1973

OLIEKRISE OG KABEL TIL TUNØ

Oliekrise (udløst af Oktoberkrigen mellem Israel og Egypten/ Syrien). Kraftværkerne har indtil da anvendt olie til ca. 80% af brændselsforbruget. Krisen betyder en stigning i elregningen for en almindelig familie på ca. 400 kr. 

For at spare på olien indføres bilfrie søndage.

Kabellægningen til Tunø gennemføres, og øen forsynes med strøm via Samsø.

Aftalen med Odder kommune og forsyning af Tunø fuldføres den 7. december 1973, hvor der bliver sat strøm til det 7,7 km lange søkabel fra Samsø til Tunø.

1973 ARKE hovekontor udvides

1973

ARKE'S HOVEDKONTOR UDVIDES

ARKE's hovedkontor på Grenåvej 55 i Århus bliver udvidet med 550 m2 tilbygning og 400 m2 kælder. Tages i brug maj 1973.

1974

SØKABEL TIL ENDELAVE

15,2 km 10 kV søkabel udlægges fra Sønderby til Endelave (2 mio. kr.)

To af maskinerne på øen bevares som reserve.

1975

KABELNEDPLØJNING

ARKE går over til at nedpløje kabler.

1976 første vindmølle

1976

ELFORSYNINGSLOVEN

El-forsyningsloven vedtages. Energistyrelsen oprettes. Der udarbejdes en energihandleplan for forsyningssikkerhed.

Hos ARKE er der mindre tilfredshed med Statens indblanding, som man mener vil fratage forbrugerne deres indflydelse.

En ny 130 km jævnstrømsforbindelse mellem Tjele i Jylland og Kristianssand i Norge tages i brug (Skagerak-forbindelsen).

Den første elproducerende vindmølle tilsluttes ARKE's net i Vrinners. Årsproduktionen bliver anslået til 5.000 kWh. 

1976

P.E. HANSEN FORMAND FOR BHHH

Ingeniør P.E. Hansen bliver formand for BHHH.

Han er formand frem til 2004

1977 G. Kirk Thøgersen

1977

G. KIRK THØGERSEN FORMAND

G. Kirk Thøgersen bliver formand for ARKE. Han beklæder posten frem til 1981.

ARKE idriftsætter afdeling på Mols. Afdelingen i Tranebjerg på Samsø udvides og afdelingen i Århus tages i brug. ARKE har 6 distriktsafdelinger. (Mols, Samsø, Mesballe, Voldby, Trustrup og Århus).

Elprisudvalget nedsættes

Den første statsafgift på elektricitet indføres fra den 1. april (Udover momsen på 15% - som sættes op til 18%). Afgiften er på 2 øre pr kWh.

El-priser skal fra dette tidspunkt anmeldes til Elprisudvalget

1977 Industrimuseet

1977

BYGNINGER TIL INDUSTRIMUSEUM

Horsens Elektricitetsværks maskinsal og omformerrum overdrages af Horsens Kommune til den selvejende forening Arbejder- håndværker og Industrimuseet. (oprindeligt havde man planlagt at nedrive bygningerne.) - Bliver til Danmarks Industrimuseum, Horsens.

1978

ARKE BLIVER AMBA - UDVIDET BESTYRELSE

ARKE's andelshavere overgår fra solidarisk og ubegrænset hæftelse til pro rata og begrænset hæftelse (andelsselskab med begrænset ansvar - a.m.b.a.)

Bestyrelsen hos BHHH udvides fra 19 medlemmer til 36 medlemmer for at få en bedre geografisk spredning.                                                                                                                                                           

1979

ANDEN OLIEKRISE

Den 2. oliekrise udløses af urolighederne i Iran, hvor Shahen afsættes, og der udbryder krig mellem Iran og Iraq.

Energiministeriet oprettes. Socialdemokraten Poul Nielson er Danmarks første energiminister.

Vestbirk Vandkraftværk overtages af Statsskovvæsenet. Driften varetages af HOFV.