1990

TREDJE ENERGIHANDLEPLAN

Den tredje energihandleplan med titlen "Energi 2000" bygger på Brundtlandrapporten, og tager udgangspunkt i bæredygtig energipolitik.

BHHH bliver medejer af Horsens Kraftvarmeværk.

1991

ENERGISELSKABER

ARKE opretter en varmeafdeling.

BHHH omdannes til energiselskab.

Halmvarmeværket på Samsø

1992

VARME PÅ SAMSØ

Lov om CO2 afgifter

ARKE indfører tretidstarif for store forbrugere.

ARKE indvier halmvarmeværket i Tranebjerg på Samsø

Fælles energicenter

1992

FÆLLES ENERGICENTER

Der etableres sammen med Ebeltoft og Grenaa et fælles energicenter i Mesballe

Horsens Kraftvarmeværk

1992

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK

Horsens Kraftvarmeværk indvies. Det kan både drives som affalds-forbrændingsanlæg og som naturgasanlæg.

35 MW el og 45 MJ/sek fjernvarme. Kan forbrænde 2x5 tons affald pr. time. DONG sælger værket til fjernvarmeværkerne i Dagnæs og Horsens den 1. januar 2014.

1993 kursusdeltagere fra Polen

1993

DISAM DANNES

Der fremsættes forslag om sammenlægning af ARKE og Århus kommunale Værkers elforsyning. Århus byråd forkaster forslaget i 1994.

ARKE, BHHH, EASV, EFFO, og HEF danner DISAM A/S. Rådgiver i Polen og det tidligere Østtyskland.

Har projekt for Verdensbanken i Berlize i Mellemamerika

På billedet ses ARKE's direktør Gert Braae flankeret af kursusdeltagere fra Samocs i Polen.

BHHH's vedtægter ændres. Repræsentantskabet på 40 medlemmer vælger en bestyrelse på 9 medlemmer.

1994 Glesborg

1994

DISAM UDVIDER

Oprettelse af Miljø- og Energiministeriet

Nyt fælles distributionsselskab for Jylland/ Fyn: ELFOR (Ændrer i 2006 navn til "Dansk Energi-net").

Disam aktiviteterne udvides med kursusvirksomhed i de baltiske lande, Polen og Albanien. Aftale med DANIDA om udstationering i den afrikanske stat Sierra Leone.

De træflis-fyrede varmeværker i Ørum og Glesborg indvies.

1995

NYE RAMMER

Lov 409 vedtages og sætter rammerne for elselskabernes sideordnede aktiviteter.
Det bliver nu tilladt at opsamle kapital gennem overskud i elvirksomheden

Både BHHH og Byrådet i Horsens siger principielt ja til, at de to elselskaber fusionerer.

Tunø

1996

ENERGI 21

Energiplanen "Energi 21" udkommer. Bæredygtig udvikling samt forberedelse til EU's liberalisering af el- og gasmarkedet.

Folketinget vedtager revision af El-forsyningsloven: Der gives fri adgang til elnettet for kunder med over 100 mill. kWh forbrug. EU's første liberaliseringsdirektiv: Regler fastlægges for det indre marked for elektricitet.

ELSAM får det overordnede systemansvar for elektricitetns frie bevægelighed. 60 kV nettet overdrages til distributionsselskaberne.

Den Nordiske Elbørs etableres 

ARKE overtager elforsyningen af Tunø. Forsynes med el via et søkabel fra Samsø til Tunø.

ARKE nedlægger distriktsafdelingerne i Lystrup og på Mols. En gennemført benchmark viser, at det ikke er rentabelt at have disse. Teknisk chef gennem 41 år Vagn Kjeldsen går på pension. Driftsleder og ansvarshavende for driftsafdelingen bliver Jan Nielsen og ansvarshavende for anlægsafdelingen bliver Esper Tækker Jepsen. 

Seks medarbejdere fra Horsens Belysningsvæsen flytter fra Rådhuset op på Bjerrevej.

1997

ENERGI HORSENS DANNES

Horsens Belysningsvæsen og BHHH fusionerer til Energi Horsens fra den 1. januar 1997. Den 1. marts forlader Energi Horsens Belysningsvæsenets tidligere bygninger på Gasvej for at flytte ind på Bjerrevej.

Elselskabernes formue opgøres for første gang i en bunden og en fri egenkapital. Den fri egenkapital, der kan anvendes indenfor lovens rammer og selskabets formålsparagraf, defineres som det beløb, selskabet råder over ved ellovens ikrafttræden den 1. januar 1977 tillagt eventuelle gevinster ved rationaliseringer og sideordnede aktiviteter.

Prioriteret produktion indføres. Vindmøllerne er af Staten sikret en fast pris på strømmen (85% af salgsprisen til husholdningskunder). For at sikre denne betaling udgør en del af elleverancen en prioriteret produktion, som kunden skal aftage til en fast pris.

DISAM etablerer en elhandelsafdeling

Kraftværkerne og ELSAM udskiller transmissionsaktiviteter fra kraftværkerne, og ELSAM overdrager transmissionen til et selvstændigt selskab,

FN: Kyoto-aftalen underskrives. Danmark skal reducere sit CO2 udslip med 21% i 2012 målt i forhold til 1990.

Samsø udpeges som Vedvarende Energi Ø

1998

FORBEREDELSER

Midtjyske Net etableres. Skal i Midtkraft-området tage sig af 150 og 60 kV systemerne.

Transmissionsselskabet ELTRA dannes. Ejes af distrikbutionsselskaberne i Jylland-Fyn. Får overdraget det overordnede net og udlandsforbidnelserne som ELSAM hidtil har stået som ejer af.

ARKE udgiver for første gang Grønt Regnskab

Lokalvarmeværker i Balle, Hoed, Glatved og Stenvad idriftsættes. De er alle baseret på biobrændsler.

1999

RAMMERNE FOR DET FRIE ELMARKED

El-reformen vedtages. Den fastlægger rammerne for det liberaliserede elmarked.

Fra 1996 kan alle med årligt forbrug over 100 GWh handle frit.

Fra den 1. april 2000 må alle med et årligt forbrug på mindst 10 GWh handle frit.

Fra den 1. januar 2001 må alle med et årligt forbrug på mindst 1 GWh handle frit.

Fra den 1. januar 2003 må alle handle frit.

På grund af det frie marked er kraftværkerne økonomisk nødlidende. Man har fortsat udgiftskrævende opgaver som f.eks etablering af havvindmøller. Kraftværkerne tilføres ca. 8 mia. kr svarende til 2,3 øre pr. kWh.

ARKE nedlægger distriktsafdelingen i Fuglsang. Driften af elforsyningen i Ebeltoft overtages af ARKE.