2000

CO2 KVOTER OG DISAM A/S

Den første lov om CO2 kvoter for el-produktion.

DISAM selskabernes elindkøb, elsalg og markedsføring samles i DISAM A/S. Det bliver landets største elsammenslutning, da ejerkredsen udvides med Vest Energi og Energi Fyn.

Lokalvarmeværket i Tirstup (billedet) indvies (fyrer med træflis).

Lokalvarmeværket i Mesballe indvies (fyrer med træpiller).

2000 Fusionsparter

2000

NRGi OPRETTES

NRGi a.m.b.a. oprettes ved en fusion mellem Energiselskabet ARKE, Århus kommunale Værkers Elforsyning, Grenaa kommunale Elforsyning og Ebeltoft kommunale Elforsyning.

Aftalen underskrives den 19. juni 2000 og træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar. Den 25. august offentliggøres det nye navn: NRGi. I perioden frem til navnedagen, går det nye selskab under navnet "Aage" (Aarhus, ARKE, Grenaa og Ebeltoft).

På billedet ses fusionsparterne. Forresete række fra venstre: Jens Bach (Grenaa), Poul B. Skou (Aarhus), Jakob Jakobsen (ARKE), Henning Hviid (ARKE), Knud Thorgaard (Ebeltoft).

Bagerste række fra venstre: N.J. Ravn Sørensen (ÅKV), Gert Braae (ARKE), Keld Overgaard Jensen (Grenaa).

 

2000 Bamse

2000

BAMSE MARKEDSFØRER

Til at slå det nye navn fast bliver Flemming Bamse Jørgensen hyret til at forfatte en sang om det nye selskab, og han bliver brugt i markedsføringen.

Ved Store navnedag den 25. august fremfører Bamse for første gang den nye sang offentligt.

2000

NYT NAVN OG LOGO

De to direktører Søren Sørensen (tv) og Gert Braae (th) præsenterer det nye navn og det nye logo.

Grenåvej 55

2000

FORSYNINGEN AF ANHOLT OVERTAGES

NRGi får hovedsæde på Grenåvej 55 i Aarhus.

Ved fusionen overtager NRGi el-forsyningen på Anholt.

Elektricitetsværket på øen brænder den 25. juli. Forsyningen må klares med 3 nødgeneratorer, der sejles til øen med en ekstra færgeafgang. Værket genopbygges, og forsyningen klares af 4 stk. Mercedes dieselmotorer. Fem måneder efter branden sættes det genopbyggede elværk atter i drift.

Kun Christiansø og Anholt er uden fast elforbindelse til fastlandet

Hans Schiøtt

2000

HANS SCHIØTT NRGi'S FØRSTE FORMAND

Hans Schiøtt bliver NRGi's første formand i år 2000. Posten har han frem til 2004, hvor han trækker sig for at sidde i Energinet dk's bestyrelse.

Gert Braae

2000

GERT BRAAE NRGi'S FØRSTE ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Gert Braae bliver den første administrerende direktør for NRGi.

2001

ENERGI DANMARK DANNES

DISAM A/S selskaberne NRGi, HEF, Energi Horsens, og HEF får TREFOR, ESS, Sydvestenergi og Energi Fyn med i kredsen, og DISAM A/S omdøbes til Energi Danmark Disam A/S.

Energi Danmark NRGi

2001

NAVNESKIFTE

NRGi's officielle navn ændres til Energi Danmark NRGi. 

Der var en forventning om, at alle selskaberne tilknyttet Energi Danmark samarbejdet skulle fusionere i nær fremtid. Derfor blev navnet ændret

2001 Due El

2001

OPKØB

NRGi køber installationsforretningen  DUE El i Risskov. Salg af hårde hvidevarer sættes i system, og NRGi træder ind på markedet for elinstallationer.

NRGi køber Tåstrup Brændesalg og går ind på markedet for salg af flis, brændselspiller, briketter og brænde.

Lokalvarmeværket i Gjerrild indvies (træflis)

De kommercielle aktiviteter samles i NRGi Construction

2002

FUSIONSPLANER

Fusionsplaner mellem NRGi, ESS og Energi Horsens lægges. De blev med én stemmes overvægt afvist i 2003 af ESS' repræsentantskab.

ESS, Energi Horsens og NRGi danner i fællesskab en række selskaber, der med færre omkostninger kan give kunderne en bedre service. Forsyning A/S og T3 Afregningsservice A/S hos ESS i Sønderborg, T3 Administrationsservice A/S hos NRGi i Aarhus, og T3 Netservice hos Energi Horsens.

2002 Andelshaverbevis

2002

FØRSTE VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET

I forbindelse med kampagnen for valg til repræsentantskabet udstedes, for at gøre andelshaverne opmærksomme på selskabets værdi og deres medejerskab, et andelsbevis med påtrykt værdi 17.254 kr. Beløbet er fundet ved at tage selskabets egenkapital på tidspunktet og dividere med antallet af andelshavere.

Valgprocenten til repræsentantskabsvalget stiger fra tidligere 1,85% ved fremmødevalg til et gennemsnit på 20%. Bevidstheden om, at man er andelshaver stiger fra 30% til 77%.

2002

OPKØB OG INDVIELSE

På Rådhuspladsen i Aarhus køber NRGi Constructions forretningen "Lysmesteren".

Energicentret i Frederiksgade nedlægges. Blev drevet sammen med ÅKV, Viby Elværk og Brabrand Elværk. Rådgivningsaktiviteterne flyttes til Rådhuspladsen og Due el forretningen.

Lokalvarmeværket i Nordby/ Mårup på Samsø tages i brug. Fyrer med træflis og supplerer varmeforsyningen med solvarme.

2002

BIOBRÆNDSEL

Biobrændselsafdelingen har udviklet sig til en af landets største på biobrændselsområdet.

På grund af biobrændslernes prismæssige himmelflugt købes 73.000 tons træflis i USA. Indskibes til havnen i Grenaa.

På grund af voldsomt politisk pres stiller Plantedirektoratet krav om, at alt flis fra USA skal være brændt af inden den 1. april 2003. Det bliver hævdet, at det er af frygt for Egevisnesyge. 

NRGi modtager også i alt 6 skibsladninger med træpiller fra Canada. Hver af disse skibladninger indeholder 9.092 tons træpiller. Der skal omkring 300 lastvognslæs til at køre træpillerne ud til NRGi's lagre.

 

2003

FRIT ELMARKED

Fra den 1. janauar 2003 er der frit el-leverandørvalg for alle kunder. EU udsender sit andet liberaliseringsdirektiv, der angiver fælles regler for det indre marked for elektricitet.

TREFOR går med i forsyningspligtselskabet Forsyning A/S.

ELSAM køber distributuionsselskabet NESA

2004

ULRIK KRAGH

Ingeniør Ulrik Kragh vælges til formand for Energi Horsens. En post han beklæder frem til 2008, hvor han bliver formand for det nyfusionerede NRGi

2004 Pavilloner

2004

ENERGIPOLITISK FORLIG

Energipolitisk forlig om bl.a. elselskabernes egenkapital og den overordnede infrastrukturs ejerskab. Begrebet bunden egenkapital fjernes. Som modydelse overtager Staten distributionsselskabernes overordnede forsyningsnet på 400 kV niveau.

Energiloven fjerner den prioriterede strøm fra den 1. januar 2005. I stedet indføres PSO afgiften (Public Service Obligation) - (Offetlige forpligtelser).

NRGi overtager overvågning, drift, vedligeholdese og udbygning af 60 kV nettet.

NRGi Handel køber VE Gruppens danske aktiviteter. I handlen var bl.a. en stor lagerhal på havnen i Grenaa.

Lejemålet hos ÅKV på Bautavej i Aarhus opsiges, og aktiviteterne flyttes til Grenåvej i midlertidige pavilloner.

2004

SLAGET OM DISAM OG ELSAM

Sydvest Energi og Energi Fyn sælger deres DISAM aktier.

TREFOR, Ravdex og Energi Fyn vil sælge deres ELSAM aktier. Aktierne købes af bl.a. NRGi (590 mio. kr.), der således får 11,89% af aktierne i ELSAM.

For at få aktierne korrekt prissat ønsker NRGi, at de skal kunne sælges frit, og at en forhåndskøbsklausul skal fjernes. Denne klausul fjernes på et møde den 20. december 2004. Det besluttes på samme møde, at ELSAM og DONG skal fusionere.

NRGi sælger i marts 2005 sine ELSAM -aktier til Vattenfall. Vattenfall får derved ejerskab af Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amagerværket.

Salget indbringer NRGi brutto 2,8 mia. kr hvorfra der dog skal trækkes ovenstående udgift til køb af de ekstra aktier, der gør salget muligt. Netto får NRGi i slutningen af april 2005 tilført ca. 1,9 mia. kr.

2005 Jørgen Kathom

2005

JØRGEN KATHOLM FORMAND FOR NRGi

Da NRGi's formand Hans Schiøtt af Staten udpeges til Energinet DK's bestyrelse, fratræder han som formand den 1. januar 2005.

Formandsposten overtages af Jørgen Katholm. Denne post har han frem til fusionen i 2008.

2005 Energinet dk

2005

ENERGINET.DK DANNES

Statsselskabet Energinet dk oprettes. Overtager opgaver fra ELTRA og ELKRAFT og får således ansvaret for elektricitens motorveje. 400 kV nettet og udlandsforbindelserne.

Begrebet prioriteret strøm, som blev indført i 1997,  fjernes.

NRGi overtager overvågning, drift, vedligeholdelse af 60 kV nettet fra Midtjyske Net. I praksis vedligeholdes og udbygges det af selskaberne Delpro A/S og HEF Energiteknik A/S

NRGi's bestyrelse bemyndiges af repræsentantskabet til at investere og forpligte selskabet inden for en ramme på 250 mio. kr. pr. år.

Aldersgrænse for valgbarhed til bestyrelsen fjernes, og storforbrugerrepræsentanter bliver fuldgyldige medlemmer af repræsentantskabet.

NRGi's repræsentantskab godkender, at NRGi kan engagere sig i udrulningen af bredbånd. Pilotprojekt ved Trøjborg i Aarhus igangsættes.

2005

BREDBÅND I HORSENS

Energi Horsens beslutter at investere i bredbånd til andelshaverne.

Energi Horsens, der har beholdt sine ELSAM aktier, indgår aftale med DONG om mulighed for salg af nyindkøbte aktier inden for 3 år til samme kurs som Vattenfall tilbød.

2005 Grund købes

2005

GRUND TIL NYT DOMICIL

NRGi køber grund til sit nye domicil i Aarhus. Arkitekt Bjarne Hammer får til opgave at tegne et markant domisil, der afspejler vædierne innovation, dynamik og åbenhed.

2005 Energi Danmark Viby

2005

ENERGI DANMARK A/S

Energi Danmark DISAM A/S ændrer navn til Energi Danmark A/S og fusionerer med Elektra Energihandel A/S.

DISAM A/S har i starten til huse i ARKE's bygning på Grenåvej i Aarhus. Senere flytter man ind i ARKE's nabohus på Grenåvej, inden man flytter til domicilet til Viby (billedet).

Den 1. oktober 2011 flytter Energi Danmark til det nuværende domicil i Skejby Company House.

2005

NRGi KØBER EL:CON

NRGi køber el-installationsvirksomheden EL:CON. Virksomheden har 230 medarbejdere med afdelinger i Grenaa, Hadsten, Hornslet, Århus, Fredericia, Middelfart, Kolding, Nr.Åby og Hvidovre.

Det besluttes, at EL:CON skal beholde sit oprindelige navn og logo med tilføjelsen "En del af NRGi".

Elinstallationsopgaver overføres fra NRGi Construction til EL:CON

2006 NRGi PARK

2006

NAVNESPONSORAT

Navnesponsorat indgås med Aarhus Elite om at navngive Århus stadion NRGi PARK og hallen NRGi ARENA. Det er det første navnesponsorat af sin art i Danmark.

Sponsoratet opsiges af NRGi i 2015, og stadion omdøbes til Ceres PARK og Ceres ARENA

2006 Nytegnet Nrgi Logo

2006

NYT LOGO

NRGi logoet nytegnes og Energi Danmark fjernes fra navnet. Andre tilknyttede selskaber anvender "En del af NRGi".

2006 Wuptilogo

2006

RABAT OG UDVIKLING

NRGi udbetaler for første gang rabat til sine andelshavere. I alt 150 mio. kr. Beløbet udbetales på check for at gøre det attraktivt at være andelshaver hos NRGi.

NRGi Construction opdeles i EL:CON el anlæg A/S og NRGi Rådgivning A/S

NRGi Rådgivning erhverver Energi og Ingeniørgruppen (EIG), Wormslev bygningsdrift og Wormslev Energi- og Miljø.

Økonomidirektør Bjørn Jespersen går på pension. Afløses af økonomidirektør Jette Abild Jensen

DONG ENERGY dannes den 1. juni (Omfatter DONG, ELSAM, ENERGi E2, NESA og elaktiviteterne i Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning)

ESS og Sydvest Energi fusionerer med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2006. Aktiviteterne videreføres under navnet Syd Energi.

Wupti starter sine aktiviteter den 13. november. Konceptet er salg på nettet.

2007

ENERGIPOLITIK 2015

"En visionær dansk energipolitik 2015" fremlægges i Folketinget. EU kommer med sin tredje liberaliseringspakke, der har fokus på unbundling.

Et nyt selskab, NRGi Rådgivning, stiftes 

Aktierne i T3 Afregningsservice afhændes til SYD Energi

NRGi køber virksomhederne Ventipart A/S, dele af EMT Nordic A/S samt energirelaterede aktiviteter i Biovarme.

Ved repræsentantskabsvalget kommer den gennemsnitlige stemmeprocent op på 25.

2007 Nyt domicil

2007

NYT DOMICIL

NRGi tager sit nye domicil på Dusager i Aarhus i anvendelse omkring den 1. maj. Domicilet er på ca. 5000 m2 og koster omkring 60 mio. kr.

Byggeriet overtages den 23. april 2007. Der bliver holdt officiel indvielse den 1. juni.

2007 Greencard

2007

RABAT MED MISLYDE

Skat giver bindende tilsagn om NRGi's rabatudbetaling. Skat kræver, at rabatten skal oplyses forud, og at det udbetalte beløb ikke må overtsige det, der er indbetalt til NRGi Net i perioden. Repræsentantskabet beslutter, at der skal udbetaels 200 mio.kr., men der er i perioden kun indbetalt 120 mio. kr. til NRGi Net.

Derfor udbetaler NRGi en kontant rabat på de 120 mio kr. på checks, og de resternede 80 mio kr. gives på et såkaldt Green Card, der kan bruges til køb af energibesparende apparater hos Wupti. Dette medfører en del kritik i medierne.

2008

FUSION

NRGi og Energi Horsens fusionerer pr. 1. januar 2008

Direktionen i det nye selskab består af Gert Braae som administrerende direktør, Søren Sørensen og Flemming Grønskov som direktører.

Ulrik Kragh fra Horsens bliver formand.

2008 Insero logo

2008

FONDEN ENERGI HORSENS

Ved fusionen bliver det gjort op, at Energi Horsens har en merværdi i forhold til NRGi på 1,5 mia. kr. Primært placeret i DONG aktier.

Repræsentantskabet i forsyningsselskabet Energi Horsens beslutter, at merværdien skal placeres i en fond til gavn og glæde for virksomheder, borgere og institutioner i det gamle forsyningsområde (Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde). Fonden får i første omgang navnet Energi Horsens fonden, men bliver den 25 april 2012 omdøbt til fonden Insero.

Fonden Insero Horsens investerer i virksomheder, iværksættere, uddannelse og andre projekter for at styrke området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde.

Lock On

2008

KØB OG SALG

LockOn etableres og markedsfører alarm over nettet.

50,1% af Wupti.com sælges til L'easy.

Bygningerne i Mesballe sælges

Aktierne i Lampas og Veksø købes.

TREFOR trækker sig fra Forsyning A/S

2008 Søren Sørensen

2008

SØREN SØRENSEN ADM. DIREKTØR

Fra den 1. november 2008 bliver Søren Sørensen ny administrerende direktør for NRGi.

Gert Braae fratræder den 31. oktober, og der holdes seminar i Filmbyen i Aarhus med titlen "Hvor bevæger energisektoren sig hen?"

2008 Aktiviteter i NRGi Rådgivning

2008

AKTIVITETER I NRGi RÅDGIVNING ANNO 2008

Aktiviteterne i NRGi Rådgivning bliver illustreret på denne måde i 2008.

2009

NEDLUKNINGER

NRGi Handel lukkes. Nyt samarbejde med VERDO om fælles selskab Greenii om leverance af grøn varme i form af biobrændselsløsninger.

Electronic Housekeeper træder i likvidation efter to års udvikling og forsøg på at få tilstrækkeligt salg af apparatet, der hjælper med at spare på energien.

Butikker i Aarhus (Rådhuspladsen og Due forretningen på Rolighedsvej), kundecenter i Horsens samt salg af brændeovne og brænde lukkes ned. LED Traffic lukkes.

Sidste nummer af bladet Energi udkommer. Andelshavere informeres fremover via hjemmeside og annoncer i ugeaviser.

2009 Profiber

2009

FIBERSELSKAB

Det fælles fibernetselskab anvender navnet PROFIBER (Samarbejde mellem NRGi, TREFOR og Østjysk Energi) - Forløberen for Waoo.

2009

RABAT

Der udbetales en rabat på 297 mio. kr. Man kan vælge mellem at få en check eller at få beløbet indsat på sin konto.

2009 Opsætning af målere

2009

INTELLIGENTE ELMÅLERE

Arbejdet med at opsætte intelligente elektroniske målere påbegyndes i område Syd (50.000 stk).

2010 Søren Egge Rasmussen

2010

SØREN EGGE RASMUSSEN FORMAND

Søren Egge Rasmussen bliver formand for NRGi. Søren Egge Rasmussen har siddet i NRGi's bestyrelse siden år 2000.

2010

SAMARBEJDER OG NEDLUKNINGER

Biovarme frasælges.

NRGi's ejerandel i Greenii afhændes

Aktierne i DELPRO afhændes 

Sydenergi afhænder sin aktiepost i Energi Danmark A/S

Rådgivning etablerer et samarbejde med BOLIUS om energimærker og tilstandsrapporter. Samarbejdet gennemføres gennem et nyt selskab Energi- og Bygningsrådgivning (EBAS)

15 energiselskaber går sammen og danner Waoo. Erstatter Profiber og Smile Content. De 15 er: Sydfyns Elforsyning, Energi Midt, TREFOR, NyFors, Sydenergi, SEAS-NVE, Østjysk Energi, Energi Randers, NRGi, Energi Fyn, Bredbånd Nord, HEF bredbånd, Galten Elværk, ENV og ESV.

2010

HAVVIND ÅRHUS BUGT

Havvind Århus Bugt (HÅB) dannes sammen med Galten Elværk, Viby Elværk, Østjyske Energi, Brabrand Elselskab og vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB).

HÅB vil undersøge mulighederne for opstilling af vindmøller i Århus Bugten.

Projektet stilles på "stand by" da beregninger i 2015 viser, at det med de gældende elpriser ikke vil være rentabelt.

2010

INTELLIGENTE ELMÅLERE I UDBUD

Yderligere 150.000 intelligente elektroniske elmålere sendes i EU udbud.

2010

RABAT

Rabat på 315 mio. kr. indsættes på andelshavernes PBS eller NEM konto.

2010

KABELLÆGNING TILENDEBRAGT

Kabellægningen på 10/15 og 0,4 kV niveau er tilendebragt i NRGi's forsyningsområde.