2011

NY RABATMODEL VEDTAGES

NRGi udbetaler 315 mio. kr. i rabat på PBS eller NEM konto. En ny rabatmodel vedtages. Den tager udgangspunkt i regnskabstallene fra året før, og halvdelen afsættes til videreudvikling af koncernen. Udbetalingen foretages løbende som et fradrag på elregningen. 

2011

INTELLIGENTE ELMÅLERE

ELTEL vælges som totalleverandør af de 150.000 intelligente elmålere.

2011

KUNDEBETJENING HJEM

Kundebetjeningen hentes hjem til Horsens fra det tidligere ESS (nu Sydenergi eller SE). Der håndteres årligt ca. 210.000 telefoniske kald.

2011 Solceller

2011

SOLCELLER

Solceller bliver med en gunstig lovgivning til et nyt forretningsområde.

2011

KUBEN MANAGEMENT OG HÅB

NRGi Rådgivning køber virksomheden Kuben Management.

Energirådgivning til private nedlægges som særlig afdeling.

HÅB iværksætter VVM undersøgelse vedrørende vindmøllepark i Århus Bugten

Logos Alle

2011

STØRRE GENKENDELIGHED

Koncernens enheder optræder under forskellige navne. Dette er valgt for at bevare de repektive virksomheders lokale tilknytning og egenart. På den anden side er det et ønske at signalere en samhørighed mellem enhederne.

NRGi logoet nytegnes, og den samme grafik anvendes til at skrive navnene på alle koncernens enheder, og NRGi efterstilles navnene i stedet for "en del af NRGi".

2012

ÆNDRET RABATUDBETALING

75 mio. kr. udbetales som rabat som et løbende fradrag på elregningen

2012

BRED ENERGIAFTALE - ENGROSMODELLEN

En bred energiaftale af 22. marts slår fast, at 50% af elforbruget skal dækkes af vind i år 2020. Den såkaldte Engrosmodel vedtages. I Engrosmodellen overtager elhandelsselskaberne kontakten med kunden, og fra modellens ikrafttræden vil den enkelte  elkunde kun modtage én elregning, idet elhandelsselskabet skal afregne med alle øvrige parter, herunder også alle statsafgifter

2012

150 KV SÆLGES - EJERSKAB AF CLEVER KØBES

150 kV nettet sælges til Energinet dk med virkning fra den 1. januar 2012

NRGi køber delejerskab af elbilsoperatøren CLEVER (5,1%). CLEVER ejes herefter af energiselskaberne SEAS/NVE, Syd Energi, Energi Midt, Energi Fyn og NRGi. CLEVER baner vejen for elbiler i Danmark, og opstiller et landsdækkende ladenetværk

2012

KENDELSE FRA KLAGENÆVNET

Klagenævnet for Udbud afgør, at den konstruktion, som NRGi har anvendt med at EL:CON opsætter de intelligente elmålere, ikke er lovlig. Dette på trods af, at Konkurrencestyrelsen tidligere havde sagt OK til den anvendte model. Klagenævnet slår fast, at arbejdet først skulle i åbent udbud.

NRGi idømmes en bøde på 1,5 mio. kr.

Aftalen med EL:CON bringes på dette grundlag til ophør.

2012 Elmålere

INTELLIGENTE ELMÅLERE

Arbejdet med opsætning af intelligente elmålere i samtlige husstande er tilendebragt ved årets udgang.

2012

SALG AF SOLCELLER STOPPER

Salget af solceller stopper, da Folketinget den 15. november lukker den såkaldte "nettomåleordning", hvor elmåleren i princippet "løber baglæns", når solcellerne producerer. Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard får en "næse" for solcelle-sagen.

De, der har nået at få godkendt deres solcelleanlæg inden den 15. november 2012, bliver afregnet efter "nettomåleordningen" de næste 20 år.

2013

RABAT

109 mio. kr udbetales som rabat i perioden 2013-14.- Det svarer til en rabat på 33% på de ydelser, der tilfalder NRGi.

2013

OPGAVER I UDBUD

På baggrund af Klagenævnet for Udbuds kendelse, beslutter NRGi at sende alle elforsyningsopgaver i udbud.

2013

SALG

EMT Nordic sælges til kapitalfonden SE Blue Equity.

Det statsejede transmissionsselskab Energinet.dk  køber i 2012 NRGi's ejerandel af Midtjyske Net og Sydøstjyske Net og får derved ejerskabet af 150 kV nettet i Danmark.

2013

PRINCIPPER

Den 11. september afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor principperne for NRGi's investeringer i kystnære vindmølleprojekter lægges fast. Der er fokus på, at projektet skal give et tilfredsstillende økonomisk afkast.

Anholt Havmøllepark, der ejes af DONG indvies. Gennem møllernes forbindelser skal der leveres el til Anholt. Parken bliver indviet den 4. september 2013. Parken består af 111 Siemens  3,6 MW møller. Det er Danmarks største vindmøllepark på 400 MW, og den strækker sig over et areal på 88 km2.

2013

AFGIFTEN SÆTTES NED

Elafgiften på elvarme nedsættes fra 65,30 øre til 23,90 øre pr. kvh for forbrug over 4.000 kWh i helårsboliger.

2013

ENGROSMODEL UDSAT

Engrosmodellen er berammet til at træde i kraft 1. oktober 2014. Folketinget udskyder ved udgangen af 2013 ikrafttrædelsesdatoen til den 1. oktober 2015 af frygt for kaos på elmarkedet. Sidst i 2014 bliver den igen udsat til 1. april 2016. 

2014

NYE AKTØRER

Resultatet af udbuddet af elforsyningsopgaverne for NRGi bliver, at Bravida fra den 1. september 2014 og 6 år frem skal stå for udførelsen af elforsyningsopgaverne på NRGi's elnet i stedet for EL:CON.

I forbindelse med liberaliseringen har Staten sendt forsyningspligtopgaven i NRGi's forsyningsområde i åbent udbud. Resultatet af udbuddet blev, at forsyningspligtopgaven fra den 20. april 2014 til Engrosmodellen træder i kraft, varetages af Energi Nord. Når Engrosmodellen er indført forsvinder forsyningspligtbegrebet.

Alarmvirksomheden LockOn sælges til det svenske Locatus holding.

Veksø frasælger Technical Traffical Solutions (TTS). Køberen er Swarco.

NRGi køber privatkundeporteføljen i Nordjysk Elhandel af NEAS Energy. Tilfører NRGi Elsalg 52.000 nye kunder, og har derefter en portefølje på 240.000 elkunder.

EL:CON køber MJ Elektro i Roskilde, og skaber en krumtap i den fremadrettede ekspansion på Sjælland.

 

2014

FIBIA DANNES

SEAS-NVE og NRGi fusionerer der fiberaktiviteter i det nye selskab Fibia P/S. Selskabet er et infrastrukturselskab, der skal overtage moderselskabernes  fiberaktiviteter, og derved også stå for den fremadrettede udbygning af fibernettet. Fibia er landets største fiberselskab. (SEAS-NVE 65,5% - NRGi 34,5 %). Hovedkontor ved Svinninge på Sjælland. Afdelinger i Aarhus og Horsens.

2014

NORDJYSK ELHANDEL

NRGi køber privatkundeporteføljen i Nordjysk Elhandel af NEAS Energy.

Tilfører NRGi Elsalg 52.000 nye kunder, og har derefter en portefølje på 240.000 elkunder.

2014

UDSAT IGEN

Christiansborg udsætter attter engeng engrosmodellen. Denne gang er den udsat til den 1. marts 2016.

På grund af de medfølgende ændrede afregningsregler estimeres det, at Staten vil miste et provenue på omkring 1 mia. kr.

2014

KUNDEBETJENING LUKKER

Den fysiske kundebetjening på Bjerrevej i Horsens og på Dusager i Aarhus lukkes.

Det er opfattelsen, at man kan bruge kræfterne bedre ved at bruge ressourcerne på at servicere kunderne telefonisk.

2014

NRGi OPRETTER DIVISIONEN VEDVARENDE ENERGI

NRGi opretter ved årets udgang en ny division, Vedvarende Energi, VE.

Man vil øge investeringerne i områder, som bidrager til omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem.

Den skal sikre et langsigtet stabilt og markedskonformt afkast ved at sprede risikoen over flere aktivklasser.

2015

FORBINDELSE TIL ANHOLT

Det nye kabel til Anholt tages i brug omkring årsskiftet 2014/15.

Arbejdet med etablering af vindmøller i Århus Bugten stoppes i september måned. Projektet sættes på "stand by", da det med de gældende elpriser ikke er muligt at få rentabilitet i projektet.

2015

NRGi 100 ÅR

I anledningen af, at det er 100 år siden det fortsættende selskab bag NRGi blev dannet, markeres 100-året med forskellige aktiviteter.

Tidslinjen, der både fortæller NRGi's historie og ser ud i fremtiden, offentliggøres den 26. februar.

I april måned fordeles 100 portioner a' 10.000 kr. til spillertrøjer til forskellige klubber, der har søgt i NRGi's forsyningsområde. 380 ansøgninger modtages

Der fordeles støtte til Smart City - projekter i NRGi's forsyningsområde.

 

2015

WUPTI.COM SÆLGES

Med virkning fra den 1. januar sælger NRGi sin ejerandel på 49,9% af Wupti.com A/S til L'easy A/S.

Herefter er L'easy eneejer af Wupti.com.

Baggrunden for salget er, at NRGi ønsker at målrette sine investeringer i forhold til energieffektivitet og vedvarende energiproduktion

Eva Ryberg

2015

NY FORMAND

På repræsentantskabsmødet den 29. april var 5 medlemme af repræsentantskabet på valg til bestyrelsen. 6 kandidater stillede op, og genvalgt blev Eva Ryberg, Aage Højbjerg, Jens Myrup Pedersen. Nyvlagt blev Jørgen Brønd og Mariann Norup.

Selskabets formand gennem 5 år Søren Egge Rasmussen opnåede ikke genvalg til bestyrelsen, og blev suppleant.

Ved den efterfølgende konstituering blev Eva Ryberg valgt som ny formand, og Jens Myrup Pedersen blev genvalgt som næstformand.

2015

EL:CON SAMLER ENHEDERNE

NRGi's installationsdivision består af EL:CON Gruppen, der består af otte forskellige enheder. Enhederne fusioneres til ét selskab med navnet EL:CON A/S

De fusionerede er:

EL:CON Gruppen A/S

EL:CON Århus A/S

EL:CON Sjælland A/S

EL:CON Innovation A/S

EL:CON Grenaa A/S

EL:CON El-anlæg A/S

EL:CON  Middelfart A/S

EL:CON Agerkilde A/S

 

2016

2016 ENGROSMODELLEN TRÆDER I KRAFT

Den 1. april 2016 træder den såkaldte "Engrosmodel" i kraft. Derved overgår kundekontakten til elhandelsselskabet. Alle data for de enkelte installationer samles i en fælles datahub, hvorfra alle data skal trækkes.

Afregning af netydelser, skatter og afgifter overgår ligeledes til elhandelsselskabet.

For den menige elkunde betyder det, at han fremover kun får én elregning fremfor som hidtel flere, hvor der både kom en regning fra netselskabet og elhandelsselskabet.

2016

NRGi INVESTERER I VINDMØLLER

NRGi investerer i sit første vindmølleprojekt.

2016

VÆRDIPULJE IMPLEMENTERES

For at sikre synliggørelsen af værdiskabelsen for andelshaverne gennem udbetaling af årlige rabatter og øge den enkelte andelshavers involvering, er der oprettet en værdipulje, der har til formål at yde tilskud til projekter i forsyningsområdet.

Ved første udlodning er der afsat 6 mio. kroner til projektet

Der afholdes 4 årlige kampagner målrettet enkelte interessegrupper.

Andelshavernes kendskab til ejerskabet øges fra 72 til 75%.

2017

KUNDEPOTEFØLJE ØGES

 Første etape af Aarhus Letbane sættes i drift.

I forhold til 2015 firdobler NRGi sin elkundeportefølje.  

Batteriteknologisk gennembrud. Der er kraftigt prisfald og trådløs opladning (batteritog, batterifærger, batterilastbiler, batteribusser

2020

NYE SERVICEYDELSER

50% af elproduktionen kommer fra vindenergi. I blæsende perioder er andelen langt over 100%

80% af el- og fjernvarmeproduktionen sker ved hjælp af grøn energi.

Alle installationer i Danmark er udstyret med intelligente målere.

I EU er energieffektiviteten forbedret med 20% i forhold til 2012. NRGi sælger rådgivning om energieffektive løsninger i de øvrige EU lande. 

Energiforbruget i nyt byggeri i Danmark er reduceret med ialt 75% i forhold til 2006.

 NRGi indfører fleksible elpriser, der varierer alt efter, hvornår på døgnet strømmen bruges.

 De opgaver, som Bravida har varetaget for NRGi, har været i udbud.

 NRGi tegner kontrakter på den nye serviceydelse  - energiservice. De færreste husejere eller ejendomsselskaber har tid eller kompetencer til at udnytte de nye muligheder for at reducere bygningernes ressourceforbrug og – produktion. Energiservice sørger for dette, og betales af de besparelser, som optimeringen resulterer i. (ESCO-modellen)

Know how på reduktion af bygningers energiforbrug eksporteres til udlandet.

Roadpricing indføres, så man betaler efter, hvor meget man kører. Det er dyrest i byerne.

2020

AFKAST FRA DIVISIONEN VEDVARENDE ENERGI.

Divisionen Vedvarende Energi har opbygget en portefølje på 100 MW vedvarende energiaktiviteteter.

Divisionen bidrager væsentligt til koncernens resultat.

Der er siden 2015 investeret i 10 projekter ud fra rammen på 600 mio kr.

2020

OMSÆTNINGEN ØGET MED 63%

Målet om at øge omsætningen med 63% siden 2013 er nået. 

Væksten nås gennem organisk udvikling, udvikling og tilkøb, Vedvarende Energi og vækstudvikling i delejerskaber.

Tirstrup lufthavn lukker, Kastrup er Skandinaviens 3. største lufthavn.

Persontransporten er svagt faldende - Sammenhængen mellem økonomi og transport er brudt